100,200,300,500,1000 most common word in Haitian Creole Language

100,200,300,500,1000  most common word in Haitian Creole Language

Haitian Creole is a global language . All most in every country people speaks Haitian Creole language . lots of people wants to know about Haitian Creole language and they comes on google to search different common word of Haitian Creole language. Here i provide 100 most common word of Haitian Creole language. With these words you can easily get an idea of most common word of Haitian Creole language. Down below i am providing you the Microsoft word file of 1000 most common word and i am sharing PDF also.  

100,200,300,500,1000  most popular word in Haitian Creole LanguageHaitian Creole

sr no.

1000 words in  English

ht

1

ability

kapasite

2

old

fin vye granmoun

3

quite

byen

4

world

mond

5

later

pita

6

street

lari

7

positive

pozitif

8

window

fenèt

9

government

gouvènman

10

page

paj

11

interview

entèvyou

12

treat

trete

13

organization

òganizasyon

14

few

kèk

15

probably

pwobableman

16

bit

ti jan

17

executive

egzekitif

18

while

pandan y ap

19

factor

faktè

20

trip

vwayaj

21

provide

bay

22

education

edikasyon

23

period

peryòd

24

problem

pwoblèm

25

television

televizyon

26

cell

selil

27

begin

kòmanse

28

him

l '

29

doctor

doktè

30

do

31

grow

grandi

32

somebody

yon moun

33

rich

moun rich

34

size

gwosè

35

call

rele

36

group

gwoup

37

air

38

care

swen

39

approach

apwòch

40

buy

achte

41

baby

ti bebe

42

give

bay

43

hot

cho

44

that

ki

45

benefit

benefis

46

student

elèv

47

international

entènasyonal

48

sound

son

49

in

nan

50

heart

51

use

itilize

52

particularly

patikilyèman

53

manage

jere

54

sport

espò

55

light

limyè

56

beautiful

bèl

57

most

pi

58

media

medya

59

claim

reklamasyon

60

build

bati

61

policy

politik

62

represent

reprezante

63

majority

majorite

64

realize

reyalize

65

believe

kwè

66

religious

relijye

67

college

kolèj

68

have

gen

69

fast

vit

70

morning

maten

71

right

dwat

72

within

nan

73

man

nonm

74

modern

modèn

75

since

depi

76

real

reyèl

77

like

tankou

78

with

ak

79

car

machin

80

investment

envestisman

81

up

moute

82

long

lontan

83

west

lwès

84

various

divès kalite

85

force

fòs

86

herself

li menm

87

blood

san

88

almost

prèske

89

sea

lanmè

90

individual

moun

91

all

tout

92

movie

fim

93

pretty

bèl

94

memory

memwa

95

worry

enkyete

96

loss

pèt

97

particular

patikilye

98

something

yon bagay

99

leader

lidè

100

property

pwopriyete

101

radio

radyo

102

describe

dekri

103

experience

eksperyans

104

region

rejyon

105

remove

retire

106

race

ras

107

thank

mèsi

108

pattern

modèl

109

gas

gaz

110

sit

chita

111

mean

vle di

112

dark

fè nwa

113

phone

telefòn

114

would

Ta

115

share

pataje

116

before

anvan

117

drug

dwòg

118

research

rechèch

119

move

deplase

120

notice

avi

121

season

sezon

122

politics

politik

123

need

bezwen

124

shoot

tire

125

better

pi bon

126

weapon

zam

127

no

pa gen okenn

128

career

karyè

129

employee

anplwaye

130

thing

bagay

131

central

santral

132

billion

milya dola

133

six

sis

134

officer

ofisye

135

spring

sezon prentan

136

head

tèt

137

threat

menas

138

power

pouvwa

139

year

ane

140

brother

frè

141

idea

lide

142

school

lekòl

143

me

m '

144

why

poukisa

145

over

sou

146

fail

Echèk

147

Republican

Repibliken

148

oh

o

149

treatment

tretman

150

woman

fanm

151

find

jwenn

152

card

kat

153

prepare

prepare

154

set

seri

155

side

156

mother

manman

157

option

opsyon

158

special

espesyal

159

view

View

160

accept

aksepte

161

say

di

162

can

kapab

163

consider

konsidere

164

violence

vyolans

165

heavy

lou

166

fall

tonbe

167

wish

vle

168

continue

kontinye

169

great

gwo

170

occur

rive

171

human

moun

172

should

Yo ta dwe

173

weight

pwa

174

risk

risk

175

wonder

etonan

176

chance

chans

177

mouth

bouch

178

however

sepandan

179

indicate

endike

180

step

etap

181

let

kite

182

discover

Dekouvri

183

increase

ogmante

184

win

genyen

185

yourself

tèt ou

186

admit

admèt

187

they

yo

188

shot

piki

189

note

Remak

190

daughter

pitit fi

191

answer

repons

192

next

pwochen

193

until

jouk

194

finish

fini

195

decision

desizyon

196

miss

madmwazèl

197

model

modèl

198

under

anba

199

budget

bidjè

200

respond

reponn

201

sense

sans

202

born

fèt

203

those

moun

204

skin

po

205

reveal

revele

206

than

pase

207

what

Kisa

208

bad

move

209

seem

sanble

210

compare

konpare

211

exactly

egzakteman

212

hear

tande

213

serve

sèvi

214

surface

sifas

215

law

lalwa

216

three

twa

217

voice

vwa

218

yeah

yeah

219

art

atizay

220

letter

lèt

221

standard

estanda

222

about

sou

223

into

nan

224

place

plas

225

prove

pwouve

226

carry

pote

227

TRUE

VRÈ

228

travel

vwayaj

229

many

anpil

230

direction

direksyon

231

rather

olye

232

safe

ki an sekirite

233

culture

kilti

234

foreign

etranje

235

road

wout

236

chair

chèz

237

fund

fon

238

area

zòn

239

task

travay

240

party

pati

241

marriage

maryaj

242

soldier

sòlda

243

thus

konsa

244

prevent

anpeche

245

top

tèt

246

democratic

demokratik

247

entire

tout

248

develop

devlope

249

ground

250

usually

anjeneral

251

of

nan

252

foot

pye

253

camera

kamera

254

indeed

tout bon

255

church

legliz

256

rise

monte

257

theory

teyori

258

example

egzanp

259

also

tou

260

establish

etabli

261

yet

ankò

262

assume

asime

263

parent

paran

264

family

fanmi

265

similar

menm jan an

266

structure

estrikti

267

talk

pale

268

expect

atann

269

American

Ameriken

270

well

byen

271

sure

w

272

show

montre

273

choice

chwa

274

condition

kondisyon

275

green

vèt

276

whom

moun

277

quickly

byen vit

278

outside

deyò

279

turn

vire

280

possible

posib

281

go

ale

282

at

nan

283

himself

tèt li

284

make

285

professor

pwofesè

286

truth

verite

287

themselves

tèt yo

288

because

paske

289

dream

rèv

290

second

dezyèm

291

far

lwen

292

fight

batay

293

fish

pwason

294

traditional

tradisyonèl

295

certainly

sètènman

296

girl

ti fi

297

summer

ete

298

unit

inite

299

job

travay

300

wind

van

301

director

direktè

302

not

pa

303

police

lapolis

304

now

kounye a

305

it

li

306

learn

aprann

307

n't

pa

308

deep

gwo twou san fon

309

wide

lajè

310

two

de

311

enter

antre

312

medical

medikal

313

sign

siy

314

serious

serye

315

commercial

komèsyal

316

total

manm

317

edge

kwen

318

appear

parèt

319

include

gen ladan

320

color

koulè

321

owner

mèt kay

322

star

zetwal

323

conference

konferans

324

agreement

akò

325

garden

jaden

326

eight

uit

327

mission

misyon

328

response

repons

329

impact

enpak

330

eye

je

331

firm

fèm

332

machine

machin

333

simple

senp

334

only

sèlman

335

ten

dis

336

federal

federal

337

time

tan

338

again

ankò

339

south

sid

340

clear

klè

341

national

nasyonal

342

actually

aktyèlman

343

generation

moun k'ap viv koulye

344

rate

pousantaj

345

month

mwa

346

together

ansanm

347

love

renmen

348

I

mwen

349

and

ak

350

key

kle

351

think

panse

352

house

kay

353

teach

anseye

354

then

lè sa a,

355

moment

moman

356

matter

pwoblèm

357

its

li

358

concern

enkyetid

359

bag

sak

360

walk

mache

361

decade

dekad

362

create

kreye

363

visit

vizit

364

explain

eksplike

365

vote

vòt

366

nice

bèl

367

must

dwe

368

produce

pwodwi

369

away

lwen

370

start

kòmanse

371

official

ofisyèl

372

staff

anplwaye

373

wear

mete

374

raise

leve

375

everyone

tout moun

376

suddenly

toudenkou

377

line

liy

378

enough

ase

379

order

lòd

380

teacher

pwofesè

381

amount

kantite lajan

382

thousand

mil

383

civil

sivil

384

pick

chwazi

385

leg

janm

386

on

sou

387

activity

aktivite

388

social

sosyal

389

study

etid

390

lawyer

avoka

391

personal

pèsonèl

392

box

bwat

393

just

jis

394

center

sant

395

player

jwè

396

responsibility

responsablite

397

blue

ble

398

onto

sou

399

pull

rale

400

often

souvan

401

animal

bèt

402

wall

miray

403

these

sa yo

404

never

pa janm

405

hold

kenbe

406

new

nouvo

407

system

sistèm

408

everybody

tout moun

409

important

enpòtan

410

kind

kalite

411

measure

mezi

412

open

louvri

413

check

tcheke

414

who

OMS

415

test

tès

416

though

menm si

417

fine

amann

418

without

san yo pa

419

guess

devine

420

four

kat

421

else

lòt

422

guy

nèg

423

every

chak

424

among

nan mitan

425

piece

moso

426

analysis

analiz

427

inside

andedan

428

try

eseye

429

building

bilding

430

score

nòt

431

break

repo

432

base

baz

433

sell

vann

434

late

an reta

435

left

bò gòch

436

run

kouri

437

five

senk

438

hang

pann

439

hotel

otèl

440

although

byenke

441

thought

panse

442

lot

anpil

443

class

klas

444

board

tablo

445

down

desann

446

imagine

imajine

447

likely

chans

448

victim

viktim

449

laugh

ri

450

end

fen

451

training

fòmasyon

452

from

soti nan

453

charge

chaj

454

suggest

sijere

455

attack

atak

456

feel

santi

457

expert

ekspè

458

consumer

konsomatè

459

whether

si wi ou non

460

Congress

Kongrè a

461

us

nou

462

team

ekip

463

number

nimewo

464

catch

trape

465

back

tounen

466

stand

kanpe

467

part

pati

468

military

militè

469

require

mande pou

470

general

jeneral

471

audience

odyans

472

friend

zanmi

473

spend

pase

474

production

pwodiksyon

475

push

pouse

476

type

kalite

477

form

fòm

478

arm

bra

479

including

ki gen ladan

480

project

pwojè

481

tough

difisil

482

war

lagè

483

wait

rete tann

484

question

kesyon

485

yes

repons lan se wi

486

statement

deklarasyon

487

cup

tas

488

perhaps

petèt

489

industry

endistri

490

decide

deside

491

mind

lide

492

keep

kenbe

493

today

jodi a

494

happen

rive

495

wrong

mal

496

around

alantou

497

election

eleksyon

498

live

ap viv

499

change

chanjman

500

range

seri

501

despite

malgre

502

sex

sèks

503

drive

kondwi

504

third

twazyèm

505

opportunity

opòtinite

506

article

atik

507

work

travay

508

country

peyi

509

how

ki jan

510

first

premye

511

leave

konje

512

come

vini

513

resource

resous

514

save

sove

515

along

ansanm

516

section

seksyon

517

rock

wòch

518

play

jwe

519

trade

komès

520

situation

sitiyasyon

521

huge

gwo

522

affect

afekte

523

clearly

klèman

524

alone

pou kont li

525

record

dosye

526

story

istwa

527

fill

ranpli

528

floor

etaj

529

disease

maladi

530

half

mwatye

531

market

mache

532

home

lakay

533

against

kont

534

fact

reyalite

535

city

Lekòl la

536

reason

rezon ki fè

537

current

aktyèl

538

writer

ekriven

539

out

soti

540

deal

kontra

541

movement

mouvman

542

little

ti kras

543

cold

frèt

544

stock

stock

545

practice

pratik

546

but

men

547

style

style

548

development

devlopman

549

enjoy

jwi

550

lay

kouche

551

way

fason

552

whose

ki gen

553

seat

chèz

554

court

tribinal

555

music

Mizik

556

tax

taks

557

if

si

558

institution

enstitisyon

559

sexual

seksyèl

560

already

deja

561

western

lwès

562

word

mo

563

anyone

nenpòt moun ki

564

site

sit

565

oil

lwil oliv

566

your

ou

567

maintain

kenbe

568

network

rezo

569

science

Syans

570

return

retounen

571

recognize

rekonèt

572

remain

rete

573

per

pou chak

574

case

ka

575

large

gwo

576

bring

pote

577

position

pozisyon

578

tree

pyebwa

579

black

nwa

580

language

lang

581

tell

di

582

child

timoun

583

attorney

avoka

584

method

metòd

585

collection

koleksyon

586

stage

etap

587

scene

sèn

588

this

sa a

589

growth

kwasans

590

meeting

reyinyon

591

service

sèvis

592

image

imaj

593

authority

otorite

594

design

konsepsyon

595

as

kòm

596

nor

ni

597

several

plizyè

598

trouble

pwoblèm

599

food

manje

600

maybe

petèt

601

suffer

soufri

602

feeling

santi

603

information

enfòmasyon

604

operation

operasyon

605

money

lajan

606

boy

ti gason

607

speech

diskou

608

support

sipò

609

hospital

lopital

610

see

611

yard

lakou

612

stuff

bagay

613

evening

aswè

614

week

semèn

615

cut

koupe

616

none

pa gen yonn

617

another

yon lòt

618

put

mete

619

receive

resevwa

620

anything

anyen

621

ahead

devan

622

data

done

623

others

lòt moun

624

field

jaden

625

point

pwen

626

dog

chen

627

seven

sèt

628

understand

konprann

629

performance

pèfòmans

630

such

sa yo

631

know

konnen

632

physical

fizik

633

could

te kapab

634

hand

men

635

for

pou

636

role

wòl

637

north

638

campaign

kanpay

639

bed

kabann

640

according

selon

641

become

vin

642

available

disponib

643

Mr

mesye

644

nothing

pa gen anyen

645

beat

bat

646

degree

degre

647

bar

ba

648

his

l '

649

life

lavi

650

pay

peye

651

private

prive

652

you

ou

653

Mrs

Madam

654

partner

patnè

655

term

tèm

656

improve

amelyore

657

write

ekri

658

during

pandan

659

price

pri

660

song

chante

661

we

nou

662

source

sous

663

less

mwens

664

very

trè

665

magazine

magazin

666

table

tab

667

protect

pwoteje

668

young

jenn

669

community

kominote

670

get

jwenn

671

exist

egziste

672

fear

673

reduce

diminye

674

much

anpil

675

crime

krim

676

finger

dwèt

677

TV

televizyon

678

computer

òdinatè

679

white

blan

680

nearly

prèske

681

economy

ekonomi

682

behind

dèyè

683

when

Kilè

684

agent

ajan

685

energy

enèji

686

close

fèmen

687

smile

souri

688

economic

ekonomik

689

our

nou an

690

rule

règ

691

picture

foto

692

public

piblik

693