100,200,300,500,1000 most common word in Hmong Language

100,200,300,500,1000  most common word in Hmong Language

Hmong is a global language . All most in every country people speaks Hmong language . lots of people wants to know about Hmong language and they comes on google to search different common word of Hmong language. Here i provide 100 most common word of Hmong language. With these words you can easily get an idea of most common word of Hmong language. Down below i am providing you the Microsoft word file of 1000 most common word and i am sharing PDF also.  

100,200,300,500,1000  most popular word in Hmong LanguageHmong

sr no.

1000 words in  English

hmn (ISO-639-2)

1

ability

muaj peev xwm

2

old

qub

3

quite

heev

4

world

ntiaj teb no

5

later

tom qab

6

street

txoj kev

7

positive

zoo

8

window

qhov rais

9

government

tsoom fwv

10

page

page

11

interview

kev sib tham

12

treat

treat

13

organization

lub koom haum

14

few

ob peb

15

probably

tej zaum

16

bit

me ntsis

17

executive

executive

18

while

thaum

19

factor

zoo tshaj yuav

20

trip

txawv tebchaws

21

provide

muab

22

education

kev kawm ntawv

23

period

lub sij hawm

24

problem

teeb meem

25

television

TV

26

cell

cell

27

begin

pib

28

him

nws

29

doctor

tus kws kho mob

30

do

ua

31

grow

loj hlob

32

somebody

leej twg

33

rich

nplua nuj

34

size

loj

35

call

hu

36

group

pab pawg neeg

37

air

huab cua

38

care

kho mob

39

approach

mus kom ze

40

buy

muas

41

baby

tus me nyuam

42

give

muab

43

hot

kub

44

that

uas

45

benefit

kev pab

46

student

me nyuam kawm ntawv

47

international

thoob ntiaj teb

48

sound

suab

49

in

nyob rau hauv

50

heart

lub plawv

51

use

siv

52

particularly

tshwj xeeb

53

manage

tswj

54

sport

kev ua si nawv

55

light

teeb

56

beautiful

zoo nkauj

57

most

feem ntau

58

media

xov xwm

59

claim

thov

60

build

muaj

61

policy

txoj cai

62

represent

sawv cev rau

63

majority

feem ntau

64

realize

twb paub lawm

65

believe

ntseeg

66

religious

kev cai dab qhuas

67

college

kawm ntawv qib siab

68

have

muaj

69

fast

ceev ceev

70

morning

thaum sawv ntxov

71

right

txoj cai

72

within

tsis pub dhau

73

man

txiv neej

74

modern

niaj hnub

75

since

txij li thaum

76

real

tiag tiag

77

like

zoo li

78

with

nrog

79

car

tsheb

80

investment

peev

81

up

mus

82

long

ntev

83

west

sab hnub poob

84

various

ntau yam

85

force

quab yuam

86

herself

nws tus kheej

87

blood

ntshav

88

almost

yuav luag

89

sea

hiav txwv

90

individual

ib tug neeg

91

all

tag nrho cov

92

movie

movie

93

pretty

zoo nkauj

94

memory

nco

95

worry

worry

96

loss

tsis

97

particular

kev

98

something

ib yam dab tsi

99

leader

thawj coj

100

property

vaj tse

101

radio

xov tooj cua

102

describe

piav qhia txog

103

experience

kev

104

region

cheeb tsam

105

remove

tshem tawm

106

race

haiv neeg

107

thank

ua tsaug

108

pattern

qauv

109

gas

gas

110

sit

sit

111

mean

txhais li cas

112

dark

tsaus

113

phone

xov tooj

114

would

yuav

115

share

qhia

116

before

ua ntej

117

drug

tshuaj

118

research

kev tshawb fawb

119

move

txav

120

notice

daim ntawv ceeb toom

121

season

lub caij

122

politics

kev nom kev tswv

123

need

xav tau

124

shoot

shoot

125

better

zoo

126

weapon

riam phom

127

no

tsis muaj

128

career

hauj lwm

129

employee

neeg ua hauj lwm

130

thing

tshaj plaws

131

central

central

132

billion

billion

133

six

rau

134

officer

tub ceev xwm

135

spring

caij nplooj ntoos hlav

136

head

lub taub hau

137

threat

kev hem thawj

138

power

hwj chim

139

year

xyoo

140

brother

tij laug

141

idea

lub tswv yim

142

school

lub tsev kawm ntawv

143

me

kuv

144

why

yog vim li cas

145

over

tshaj

146

fail

Tsis

147

Republican

Republican

148

oh

huag

149

treatment

kev kho mob

150

woman

poj niam

151

find

nrhiav

152

card

card

153

prepare

npaj

154

set

txheej

155

side

sab

156

mother

niam

157

option

xaiv

158

special

tshwj xeeb

159

view

saib

160

accept

txais

161

say

hais tias

162

can

tau

163

consider

xav txog

164

violence

ua nruj ua tsiv

165

heavy

hnyav

166

fall

lub caij nplooj zeeg

167

wish

xav kom

168

continue

ntxiv

169

great

zoo

170

occur

tshwm sim

171

human

tib neeg

172

should

yuav tsum

173

weight

hnyav

174

risk

uas muaj feem yuav

175

wonder

zem

176

chance

sij hawm

177

mouth

lub qhov ncauj

178

however

Txawm li cas los

179

indicate

qhia

180

step

kauj ruam

181

let

cia

182

discover

Nrhiav

183

increase

nce

184

win

yeej

185

yourself

koj tus kheej

186

admit

lees

187

they

lawv

188

shot

txhaj koob tshuaj tivthaiv

189

note

ceeb toom

190

daughter

tus ntxhais

191

answer

teb

192

next

tom ntej no

193

until

kom txog rau thaum

194

finish

finish

195

decision

kev txiav txim siab

196

miss

npeeg

197

model

qauv

198

under

nyob rau hauv

199

budget

nyiaj txiag

200

respond

teb

201

sense

kev txiav txim zoo

202

born

yug

203

those

cov neeg

204

skin

daim tawv nqaij

205

reveal

qhia

206

than

tshaj

207

what

dab tsi

208

bad

phem

209

seem

zoo li

210

compare

piv

211

exactly

raws nraim

212

hear

hnov

213

serve

pab

214

surface

nto

215

law

kev cai lij choj

216

three

peb

217

voice

suab

218

yeah

yeah

219

art

kos duab

220

letter

tsab ntawv

221

standard

txheem

222

about

txog

223

into

mus rau hauv

224

place

qhov chaw

225

prove

ua pov thawj

226

carry

raug

227

TRUE

TRUE

228

travel

mus ncig teb chaws

229

many

ntau

230

direction

kev taw qhia

231

rather

es

232

safe

muaj kev nyab xeeb

233

culture

kab lis kev cai

234

foreign

txawv teb chaws

235

road

txoj kev

236

chair

lub rooj zaum

237

fund

nyiaj

238

area

cheeb tsam

239

task

ua hauj lwm

240

party

tog

241

marriage

sib yuav

242

soldier

tub rog

243

thus

yog li

244

prevent

Tiv thaiv

245

top

sab saum toj

246

democratic

kev ywj pheej

247

entire

tag nrho

248

develop

tsim

249

ground

av

250

usually

feem ntau

251

of

ntawm

252

foot

ko taw

253

camera

lub koob yees duab

254

indeed

tseeb

255

church

lub tsev teev ntuj

256

rise

sawv

257

theory

kev tshawb xav

258

example

Piv txwv li

259

also

kuj

260

establish

tsim kom muaj

261

yet

tsis tau

262

assume

xav tias

263

parent

niam txiv

264

family

tsev neeg

265

similar

zoo xws li cov

266

structure

qauv

267

talk

tham

268

expect

cia siab tias

269

American

American

270

well

zoo

271

sure

paub tseeb tias

272

show

qhia tau tias

273

choice

xaiv

274

condition

mob

275

green

ntsuab

276

whom

uas

277

quickly

sai sai

278

outside

sab nraum

279

turn

tig

280

possible

tau

281

go

mus

282

at

ntawm

283

himself

nws tus kheej

284

make

ua

285

professor

xib fwb

286

truth

qhov tseeb

287

themselves

lawv tus kheej

288

because

vim hais tias

289

dream

npau suav

290

second

thib ob

291

far

deb

292

fight

sib ntaus

293

fish

ntses

294

traditional

tsoos

295

certainly

yeej

296

girl

hluas nkauj

297

summer

lub caij ntuj sov

298

unit

chav tsev

299

job

txoj hauj lwm

300

wind

cua

301

director

tus thawj coj

302

not

tsis

303

police

tub ceev xwm

304

now

tam sim no

305

it

nws

306

learn

kawm

307

n't

tsis

308

deep

sib sib zog nqus

309

wide

dav

310

two

ob

311

enter

nkag mus

312

medical

kev kho mob

313

sign

kos npe rau

314

serious

loj

315

commercial

coj mus muag

316

total

tag nrho

317

edge

ntug

318

appear

tshwm sim

319

include

muaj xws li

320

color

xim

321

owner

tswv

322

star

lub hnub qub

323

conference

rooj sab laj

324

agreement

daim ntawv cog lus

325

garden

vaj

326

eight

yim

327

mission

lub hom phiaj

328

response

teb

329

impact

tej yam

330

eye

qhov muag

331

firm

ruaj

332

machine

tshuab

333

simple

yooj yim

334

only

tsuas

335

ten

kaum

336

federal

tsoom fwv teb chaws

337

time

lub sij hawm

338

again

dua

339

south

sab qab teb

340

clear

ntshiab

341

national

lub teb chaws

342

actually

ua tau

343

generation

tiam

344

rate

tus nqi

345

month

hlis

346

together

ua ke

347

love

kev hlub

348

I

kuv

349

and

thiab

350

key

tseem ceeb

351

think

xav tias

352

house

tsev

353

teach

qhia

354

then

ces

355

moment

lub sij hawm ntawd

356

matter

teeb meem

357

its

nws

358

concern

kev txhawj xeeb

359

bag

hnab

360

walk

taug kev

361

decade

xyoo caum

362

create

tsim

363

visit

mus ntsib

364

explain

piav qhia txog

365

vote

pov ntawv tawm suab

366

nice

zoo

367

must

yuav tsum

368

produce

khoom

369

away

deb

370

start

pib

371

official

hauj

372

staff

neeg ua hauj lwm

373

wear

coj

374

raise

nce

375

everyone

txhua leej txhua tus

376

suddenly

mam li nco dheev

377

line

kab

378

enough

txaus

379

order

kev txiav txim

380

teacher

xib fwb

381

amount

nqi

382

thousand

txhiab

383

civil

civil

384

pick

tos

385

leg

ceg

386

on

rau

387

activity

kev ua si

388

social

social

389

study

txoj kev tshawb no

390

lawyer

tus kws lij choj

391

personal

tus kheej

392

box

lub thawv

393

just

cia li

394

center

chaw

395

player

neeg uas ua ntawv

396

responsibility

lub luag hauj lwm

397

blue

xiav

398

onto

mus rau

399

pull

rub

400

often

feem ntau

401

animal

tsiaj

402

wall

phab ntsa

403

these

cov

404

never

yeej tsis

405

hold

tuav

406

new

tshiab

407

system

system

408

everybody

txhua leej txhua

409

important

ib qho tseem ceeb

410

kind

zoo

411

measure

kev ntsuas

412

open

qhib

413

check

xyuas

414

who

who

415

test

xeem

416

though

tab sis yog

417

fine

zoo

418

without

tsis muaj

419

guess

twv

420

four

plaub

421

else

lwm tus

422

guy

txiv leej tub

423

every

txhua txhua

424

among

cov

425

piece

daim

426

analysis

tsom xam

427

inside

hauv

428

try

sim

429

building

tsev

430

score

tau

431

break

so

432

base

puag

433

sell

muag

434

late

lig

435

left

sab laug

436

run

mus dhia

437

five

tsib

438

hang

dai

439

hotel

tsev so

440

although

txawm hais tias

441

thought

xav

442

lot

ntau

443

class

chav kawm ntawv

444

board

board

445

down

cia

446

imagine

xav txog tej yam

447

likely

yuav

448

victim

raug tsim txom

449

laugh

luag

450

end

kawg

451

training

kev kawm

452

from

los ntawm

453

charge

them nyiaj

454

suggest

hais

455

attack

nres

456

feel

xav

457

expert

cov kws muaj txuj

458

consumer

neeg

459

whether

seb

460

Congress

Congress

461

us

peb

462

team

pab neeg

463

number

tooj

464

catch

catch

465

back

rov qab

466

stand

sawv ntsug

467

part

ib feem

468

military

tub rog

469

require

yuav tsum tau

470

general

general

471

audience

cov neeg tuaj saib

472

friend

phooj ywg

473

spend

siv

474

production

ntau lawm

475

push

laub

476

type

hom

477

form

daim ntawv

478

arm

arm

479

including

xws li

480

project

project

481

tough

tawv

482

war

tsov rog

483

wait

tos

484

question

lo lus nug

485

yes

yog

486

statement

daim ntawv qhia

487

cup

khob

488

perhaps

tej zaum

489

industry

kev lag luam

490

decide

txiav txim siab

491

mind

lub siab

492

keep

kom

493

today

hnub no

494

happen

tshwm sim

495

wrong

tsis ncaj ncees lawm

496

around

nyob ib ncig ntawm

497

election

kev xaiv tsa

498

live

nyob

499

change

hloov

500

range

ntau yam

501

despite

txawm

502

sex

pw ua niam txiv

503

drive

tsav

504

third

peb

505

opportunity

sijhawm

506

article

tsab xov xwm

507

work

ua hauj lwm

508

country

lub teb chaws

509

how

yuav ua li cas

510

first

thawj

511

leave

tawm

512

come

tuaj

513

resource

kev pab

514

save

tseg

515

along

raws

516

section

seem

517

rock

pob zeb

518

play

ua si

519

trade

cov lag luam tawm

520

situation

qhov teeb meem no

521

huge

lossis loj

522

affect

muaj kev cuam tshuam

523

clearly

kom meej meej

524

alone

nyob ib leeg

525

record

cov ntaub ntawv

526

story

zaj dabneeg

527

fill

sau

528

floor

pem teb

529

disease

kab mob

530

half

ib nrab

531

market

kev ua lag luam

532

home

tsev

533

against

tiv thaiv

534

fact

qhov tseeb

535

city

nroog

536

reason

yog vim li cas

537

current

tam sim no

538

writer

txawj sau ntawv

539

out

tawm

540

deal

deal

541

movement

zog

542

little

me ntsis

543

cold

txias

544

stock

Tshuag

545

practice

xyaum

546

but

tab sis

547

style

style

548

development

txoj kev loj hlob

549

enjoy

txaus siab rau

550

lay

nteg

551

way

txoj kev

552

whose

uas nws

553

seat

rooj zaum

554

court

lub tsev hais plaub

555

music

music

556

tax

se

557

if

yog hais tias

558

institution

lub tsev kawm ntawv

559

sexual

kev sib deev

560

already

twb

561

western

western

562

word

lo lus

563

anyone

leej twg

564

site

qhov chaw

565

oil

roj

566

your

koj

567

maintain

muaj

568

network

network

569

science

science

570

return

rov qab

571

recognize

paub txog

572

remain

nyob twj ywm

573

per

ib

574

case

cov ntaub ntawv

575

large

loj

576

bring

coj

577

position

txoj hauj lwm

578

tree

tsob ntoo

579

black

dub

580

language

lus

581

tell

qhia

582

child

tus me nyuam

583

attorney

tus kws lij choj

584

method

txoj kev

585

collection

sau

586

stage

theem

587

scene

scene

588

this

no

589

growth

txoj kev loj hlob

590

meeting

lub rooj sib tham

591

service

kev pab cuam

592

image

duab

593

authority

txoj cai

594

design

tsim

595

as

raws li

596

nor

tsis

597

several

ob peb

598

trouble

teeb meem

599

food

khoom noj khoom haus

600

maybe

tej zaum

601

suffer

raug kev txom nyem

602

feeling

lawm

603

information

ntaub ntawv

604

operation

lag luam

605

money

nyiaj

606

boy

me nyuam tub

607

speech

hais lus

608

support

kev pab txhawb nqa

609

hospital

tsev kho mob

610

see

saib

611

yard

vaj

612

stuff

khoom

613

evening

yav tsaus ntuj

614

week

lub lim tiam

615

cut

txiav

616

none

tsis muaj leej twg

617

another

lwm

618

put

muab tso rau

619

receive

tau txais

620

anything

dab tsi

621

ahead

ua ntej

622

data

cov ntaub ntawv

623

others

lwm leej lwm tus

624

field

teb

625

point

point

626

dog

aub

627

seven

xya

628

understand

to taub

629

performance

kev ua tau zoo

630

such

xws

631

know

paub

632

physical

lub cev

633

could

yuav

634

hand

txhais tes

635

for

rau

636

role

lub luag hauj lwm

637

north

sab qaum teb

638

campaign

phiaj los nqis tes

639

bed

txaj

640

according

raws li

641

become

ua

642

available

muaj

643

Mr

Mr

644

nothing

tsis muaj dab tsi

645

beat

dhia

646

degree

degree

647

bar

bar

648

his

nws

649

life

lub neej

650

pay

them nyiaj

651

private

private

652

you

koj

653

Mrs

Mrs

654

partner

tus hlub

655

term

lub sij hawm

656

improve

txhim kho

657

write

sau

658

during

thaum lub sij hawm

659

price

nqi

660

song

song

661

we

peb

662

source

qhov chaw

663

less

tsawg

664

very

heev

665

magazine

magazine

666

table

rooj

667

protect

tiv thaiv

668

young

hluas

669

community

lub zej lub zos

670

get

tau

671

exist

nyob ua ib ke

672

fear

ntshai

673

reduce

txo

674

much

npaum li cas

675

crime

kev ua txhaum

676

finger

ntiv tes

677

TV

TV

678

computer

computer

679

white

dawb

680

nearly

ze li ntawm

681

economy

kev khwv nyiaj txiag

682

behind

qab

683

when

thaum

684

agent

neeg sawv cev

685

energy

zog

686

close

ze

687

smile

luag ntxhi

688

economic

economic

689

our

peb

690

rule

txoj cai

691

picture

daim duab

692